دیدبان چگونه شناسایی می‌کند؟

اصلی ترین مرحله کار در دیدبان شناسایی نقاط محروم کشور است. ما با تهیه فرم های مخصوص، اطلاعات منطقه را از رابطین، معتمدین محلی و یا توسط قسمت ثبت منطقه محروم در سایت دریافت می کنیم. این فرم ها با داده های آماری دولتی راستی آزمایی شده و سپس با اعزام یک گروه متخصص از کادر دیدبان این داده ها به طور کامل و دقیق بررسی می شود.

دیدبان چگونه اولویت بندی می کند؟

دیدبان چگونه معرفی می کند؟